Język
POLSKI ENGLISH

Polityka prywatności

Sylwia Romaniuk Sp. z o. o. szanuje prawo swoich Klientów i Użytkowników strony internetowej http://www.sylwiaromaniuk.com  (zwanych dalej łącznie „Klientami”) do prywatności i gwarantuje Im prawo wyboru w zakresie udostępniania danych, które Ich dotyczą. Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Klientów i Użytkowników były przetwarzane zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www. sylwiaromaniuk.com (dalej zwanej „Serwisem”) jest Sylwia Romaniuk Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 41, 00-540 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631044, o kapitale zakładowym w kwocie 5000,00 złotych; e-mail: office@sylwiaromaniuk.com (dalej zwana „Administratorem”).

Co to oznacza? Administrator decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, czyli
o tym, w jaki sposób te dane będą wykorzystywane.

Jak się z nami kontaktować w sprawie danych osobowych? We wszystkich kwestiach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw podmiotów związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adres mailowy: gdpr@sylwiaromaniuk.com bądź pisemnie pod adres: Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Przetwarzamy dane, które Klient nam podaje lub udostępnia w historii przeglądania Serwisu w ramach korzystania z naszych usług, jak również te, które podaje nam podczas korespondencji mailowej czy korzystając z formularza dostępnego na stronie. Klient przekazuje nam swoje dane osobowe niezbędne do świadczenia Klientowi usług, np. celem realizacji jego zamówienia, dostarczenia go, otrzymania spersonalizowanej oferty, informowania o nowościach i akcjach promocyjnych.

W związku z powyższym Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych Klientów:

 • Imię i nazwisko, ewentualnie nazwa firmy;
 • Adres;
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Numer rachunku bankowego;
 • NIP- w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i Klient może ją dowolnym momencie wycofać, kierując informację o jej wycofaniu drogą elektroniczną pod adres mailowy gdpr@sylwiaromaniuk.com bądź pisemnie pod adres: Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych pozyskanych na podstawie udzielonej zgody dokonanego przed jej wycofaniem.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej zwane „RODO”).

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są zbierane przez Sylwia Romaniuk Sp. z o. o. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta, jak również do celów marketingowych i utrzymania relacji z Klientem.

Dane podawane przez Klientów są zbierane i wykorzystywane przez Administratora w celu:

 • wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz przedsięwzięcia, na żądanie Klienta, czynności mających doprowadzić do zawarcia takiej umowy z Klientem,
 • marketingu produktów i usług własnych Administratora,
 • kontaktu z Użytkownikiem, w tym także po wykonaniu umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności w celu utrzymania relacji
  z Klientem, jak również w ramach postępowania reklamacyjnego.

 

PODSTAWY I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora jest świadoma, dobrowolna i wyraźna zgoda Klientów (przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych) lub wynikające z przepisów prawa upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w szczególności
w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia, na żądanie Klienta, działań mających doprowadzić do zawarcia takiej umowy.

 • Wykonywanie umowy pomiędzy Klientem a Administratorem – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Klient).

W tym wypadku dane osobowe Klienta przetwarzane są do czasu wygaśnięcia danej umowy,
z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

 • Cele statystyczne i marketing produktów własnych – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora).

W tym wypadku dane osobowe Klienta przetwarzane są do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

 • Marketing produktów i usług osób trzecich – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dobrowolna zgoda).

W tym wypadku dane osobowe Klienta przetwarzane są do czasu wycofania zgody.

Skorzystanie z usług oferowanych przez Sylwia Romaniuk Sp. z o. o. wymaga zindywidualizowania osób, dla których usługi te mają być świadczone. Dlatego też, podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym skorzystania z usług, w szczególności złożenia zamówienia produktów oferowanych przez Sylwia Romaniuk Sp. z o. o.. Konsekwencją niepodania wymaganych przez Administratora danych osobowych jest brak możliwości skorzystania przez Klienta z usług drogą elektroniczną.

Użytkownicy zachowują anonimowość do momentu podania swoich danych osobowych w procesie składania zamówienia produktów oferowanych przez Sylwia Romaniuk Sp. z o. o. lub w toku korzystania z innej usługi dostępnej w Serwisie (np. zapisu do newslettera Administratora).

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Klientom, którzy powierzyli nam do przetwarzania swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem tych danych:

 

 • prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych.

 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody:

 

 • prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie.

 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi:

 

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem- gdpr@sylwiaromaniuk.com.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego instrukcjami.
W takich przypadkach wymaga się od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje się, czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy produktu przesyłką kurierską, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000036680,
NIP: 5221004200, REGON: 01077128, kapitał zakładowy: 5 027 000,00 PLN.

Dane osobowe Klientów mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.

 

PLIKI COOKIES

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików Cookies (tzw. ciasteczek) w urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki Cookies są to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa czy na karcie pamięci smartfona).

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny Serwisu, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies nie służą identyfikacji Klienta i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość.

DLACZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES

Korzystamy z plików Cookies w celach:

 

 • dostosowywania zawartości Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania
  z Serwisu przez Klienta; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, np. w zakresie wersji językowej;
 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
 • by Serwis działał szybciej i były łatwiejszy w użyciu.

 

Pliki Cookies używane przez Serwis są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych
w urządzeniu ani oprogramowaniu Klienta.

 

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Serwis używa następujących typów plików Cookies:

 • „sesyjne” – tymczasowe, które pozostają zapisane na komputerze lub innym urządzeniu Klienta, aż do wylogowania z Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” – są to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony
  w parametrze danego pliku „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

ZARZĄDZANIE COOKIES

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików Cookies w urządzeniu końcowym Klienta.

Może on jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień.

Niedokonanie zmian oznacza, że pliki Cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym, a tym samym, że Administrator może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta, możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami Cookies. W większości przeglądarek można:

 • zaakceptować obsługę plików Cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie
  z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami Cookies w wybranych przez Klienta witrynach;
 • określania ustawień dla różnych typów plików Cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania plików Cookies.

Klient ma możliwość dokonania zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

Dodatkowe informacje na temat plików Cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

STRONY OSÓB TRZECICH

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Sylwia Romaniuk Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sylwia Romaniuk Sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Serwisu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Zaktualizowano 25 maja 2018 roku

x
Zamknij
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.